MT-luonnetesti, Lukan tulos paksulla suuremmalla tekstillä.


Takaisin

 
Luoksepäästävyys

Kiinnostus vieraista
ihmisistä
Kavala, arka

On ensin luoksepäästävä,
muuttuu agressiiviseksi
Agressiivinen

Torjuu kontaktin
agressiivisesti
Varautunut

Väistää, on epävarma
Vähemmän luoksepäästävä

Ei vastaa kontaktiin,
neutraali

Avoin ja luoksepäästävä

Helppo saada kontakti

Liioitellun luoksepäästävä

Ottaa kontaktin liian
intensiivisesti
Takaa-ajovietti

Halu seurata ja
kiinnostua vieheestä
Ei osoita

Merkityksetön

Vain vähän kiinnostunut
alussa, keskeyttää

Pieni

Seuraa viehettä innotta,
ei piittaa vieheestä
Kohtuullinen

Seuraa nopeasti, mieto,
kiinnostus vieheestä
Suuri

Seuraa nopeasti, näyttää
selvää kiinnostusta vieheestä
Hyvin suuri

Korkea intensiteetti ajossa
ei kiinnostunut vieheestä
Sosiaalinen taistelutahto

Halu taistella tai
kilpailla jonkun kanssa /
jotakin vastaan
Ei osoita Merkityksetön

Vaikea saada kiinnostumaan
kaikissa kamppailutilanteissa

Pieni

Vastaa voimattomasti kamp.
kutsuihin, kiinnostus voi
lisääntyä

Kohtuullinen

Vastaa heti ja voimakkaasti
helppo kontrolloida
Suuri

Vastaa voimakkaasti,
yrittää kamppailla jopa
ilman syytä
Hyvin suuri

Haluaa kamppailla ilman
syytä, vaikea lopettaa
hallitsematon
Tempperamentti

Sopeutumiskyky,
uteliaisuus
Välinpitämätön,veltto

Ei ole kiinnostunut
testitilanteissa
Hieman välinpitämätön, veltto

Vaikea aloittaa, hidas
Vähemmän vilkas

Kankea aloittamaan, usein
myöhemmin valpas,vilkas

Vilkas

Utelias ja sopeutuva

Hyvin vilkas

Uteliaisuutensa takia usein
häiriintyy ympäristöstä
Impulsiivinen

Vaihtelee aktiviteetteja
keskeytyksettä
Terävyys

Kyky suuttua, tulla vihaiseksi
Ei osoita Merkityksetön

Joitakin yksittäisiä
agressiivisia signaaleja

Pieni

Agressiivisia signaaleja
ilman painokkuutta

Kohtuullinen

Oikein suunnattu tasapai-
noinen agressiivisuus
Suuri

Liioiteltu agressiivisuus
Pysyvä, jäljelle jäävä

Agressiivinen vielä
kun uhka poistunut
Puolustushalu

Kyky vastata uhkaaviin
signaaleihin
Ei osoita

Merkityksetön

Vastaa epäröiden, peräytyy
tai luovuttaa

Pieni

Vastaa muutaman kerran,
voi vahtia luovuttamatta
Kohtuullinen

Vastaa voimakkaasti, ei
peräydy
Suuri

Vastaa voimakkaasti,
torjuu hyökkäyksillä
Hyvin suuri

Voimakas uhkaava
käytös, myös syyttä
Hermorakenne

Perusstressitaso,
keskittymiskyky,
palautumiskyky
Erittäin hermostunut

Hyvin rauhaton alussa
ei palaudu,keskeyttää
Hermostunut
Rauhaton ja levoton,
ei palaudu, sulkeutuu tai
tulee apaattiseksi
Hieman hermostunut

Rauhattomuus lisääntyy,
keskittymisen puutetta, hidas
palautuminen
Taipumusta hermostua

Hieman keskittymätön,
viipyvä palautuminen,
sijaistoimintaa voi esiintyä

Suhtellisen hyvähermoinen

Hallittu ja keskittynyt käytös,
nopea palautuminen,
joitakin sijaistoimintoja

Hyvähermoinen

Osallistuu rohkeasti ja
keskittyneesti, palautuu
erittäin nopeasti
Kovuus

Kyky luoda muistikuvia,
sosiaalinen status
Hyvin pehmeä

Häiriintyy jatkuvasti
muistikuvista, hyvin
alistuva ja nöyrä

Pehmeä

Muistikuvat häiritsevät usein,
alistuva ja nöyrä

Hieman pehmeä

Muistikuvat eivät häiritse,
hieman alistuva ja nöyrä
Kohtuullisen kova

Unohtaa nopeasti,
toimii usein itsenäisesti
Kova

Unohtaa heti, toimii usein
itsenäisesti ja riippumattomasti
Erittäin kova

Täysin vaikuttumaton ja
itsenäinen, täysin
riippumaton
Rohkeus

Kyky voittaa pelkonsa ja
mennä arsykkeen aiheuttajalle
Olematon

Ei voita pelkoansa ohj.
tuesta huolimatta
Merkityksetön

Voittaa epäröiden, tarvitsee
paljon tukea ohjaajalta
Pieni

Voittaa, mutta tarvitsee tukea
ohj. useimmissa tilanteissa

Kohtuullinen

Voittaa ajan kanssa ja
tarvitsee välillä ohj. tukea

Suuri

Ei tarvitse tukea ohj.
voi tarvita hieman aikaa
Hyvin suuri

Voittaa nopeasti ilman
tukea kaikissa tilanteissa
Laukausvarmuus

Reaktio ampumiseen
Laukausarka

Haluaa paeta

Aktiviteetti

Vähenee
(Laukausvarma)

Aktiviteetti

Nousee
Reaktio

Reaktio jokaiseen lauk.
Reaktio

Reaktio joka katoaa
Ei reaktiota
Keskittymiskyky

Testitilanteissa sekä
niiden välissä
Hyvin rauhaton Rauhaton Hieman rauhaton Hyväksyttävä

Hyvä

Erittäin hyvä
Palautumiskyky

Kyky laskea stressitasoa ja
purkaa tunteitaan
osallistumisen jälkeen
Ei pysty palautumaan Hyvin hidas Hidas

Hieman viivästynyt

Nopea

Hyvin nopea